โรงเรียนบ้านคลองปราบ

หมู่ที่ 2 บ้านคลองปราบ ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-341966

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองปราบ

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1
อนุบาล 2 5 1 6 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวมชั้นอนุบาล 10 4 14 2
ป.1 4 5 9 1
ป.2 3 5 8 1
ป.3 5 3 8 1
ป.4 7 2 9 1
ป.5 3 4 7 1
ป.6 4 1 5 1
รวมชั้นประถมศึกษา 26 20 46 6
รวมทั้งหมด 36 24 60 8